Algmene voorwaarden

Klanteninformatie en Algemene voorwaarden en bepalingen van BudgetWebDesigns (Vive Vitam B.V. te Nederland). De software (hierna “Software”) wordt u via internet bij wijze van Software as a Service (SaaS) aangeboden door het bedrijf BudgetWebDesigns. Aan het gebruik van de Software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Software te gebruiken en/of af te nemen gaat u hiermee akkoord.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten eerst schriftelijk bevestigd worden door BudgetWebDesigns.
Zie ons privacyverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 1. Eigendoms- en gebruiksrechten

1.1       De Software is het intellectueel eigendom van BudgetWebDesigns of haar licentiegevers. Deze mogen niet gekopieerd worden zonder aparte schriftelijke toestemming van BudgetWebDesigns.

1.2       BudgetWebDesigns verleent u hierbij, voor de duur van de overeenkomst, een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Software.

1.3       Gegevens die u opslaat of verwerkt via de Software is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Indien BudgetWebDesigns constateert dat materiaal gebruikt worden dat in strijd is met de Nederlandse (of andere wet- en regelgeving) kunnen we de website onbruikbaar maken. Smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of racistisch teksten, informatie in strijd met auteursrechten, hacktools of kwaadaardige virussen of spyware worden niet toegestaan.

1.4       Bij constateren van overtredingen of strafbare feiten is BudgetWebDesigns gerechtigd om aangifte te doen en/ of het contract beëindigen & als volgt de schade op u verhalen.

1.6       U krijgt geen toegang tot de broncode van de Software.

 

 Artikel 2 – Gebruik van de Software

2.1       BudgetWebDesigns stelt Software waarbij u een website kan creëren met thema’s, eigen inhoud en afbeelding.

2.2       U moet zich eerst registreren waarbij wij u hierna accountgegevens ter beschikking stellen.

2.3       U dient zorgvuldig om te gaan met deze accountgegevens en uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.

2.4       U bent zelf aansprakelijk voor handelingen op uw eigen domain en Control Panel. BudgetWebDesigns is niet verantwoordelijk voor het onjuist omgaan met de gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1       BudgetWebDesigns streeft om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid te realiseren, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2       Onderhoud wordt buiten de normale werkdagen uitgevoerd worden of als het gebruik van de dienst relatief laag is.

3.3       Indien onderhoud nodig is wordt dit vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan niet vooraf aangekondigd worden.

3.4       De functionaliteit van de diensten van BudgetWebDesigns kan aanpast en verbeterd worden. Het is mogelijk dat deze verbetering het functioneren van uw website verandert.

Artikel 4. Vergoeding voor de dienst

4.1       Aan het gebruik van de Software is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De kosten verbonden aan het gebruik van de Software zijn vermeld op de website van BudgetWebDesigns.

4.2       Alle genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.3       Eens per kalenderjaar is BudgetWebDesigns gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI).

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1       BudgetWebDesigns zal de door klant verschuldigde bedragen aan klant elektronisch factureren. Betaling kan worden verricht door een automatisch betaling.

5.2       De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien u niet tijdig betaalt, bent u vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

5.3       Als u de rekeningen voor het gebruik van de Software niet voldoet, heeft BudgetWebDesigns het recht het gebruik van de Software, evenals andere diensten die u bij BudgetWebDesigns en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt, stop te zetten dan wel te beperken.

5.4 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1       Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van BudgetWebDesigns beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de 3 maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

6.2       BudgetWebDesigns is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij BudgetWebDesigns meldt

6.4       In geval van overmacht is BudgetWebDesigns nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos) aanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Registratie van Domeinnaam

7.1       Na succesvol betaling vraagt BudgetWebDesigns de domeinnaam aan bij De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Deze instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. BudgetWebDesigns bemiddeld in opdracht van klant en geeft geen garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.2       Een bevestiging van BudgetWebDesigns waarbij dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd is het feit dat de domeinnaam daadwerkelijk registratie heeft plaats gevonden. Een factuur voor de domeinregistratie is geen bevestiging van registratie.

7.3       De domeinnaam is de eigendom van de Klant. BudgetWebDesigns is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

7.4       In geval van ontbinding van de overeenkomst van Klant is BudgetWebDesigns gerechtigd een domeinnaam van Klant onbruikbaar/ ontoegankelijk maken. Op haar eigen naam te zetten of op te zeggen.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1       Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan telkens voor 1 (één) jaar.

8.2       Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand. Deze opzegmogelijkheid geldt ook voor BudgetWebDesigns.

8.3       Bij opzegging dient de resterende periode van de domeinnaam betaald te worden.

8.4       Na beëindiging van de overeenkomst mag BudgetWebDesigns de functionaliteiten van de Software direct opheffen.

 

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1       BudgetWebDesigns mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

9.2       BudgetWebDesigns zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de BudgetWebDesigns nieuwsbrief per e-mail, zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3       Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Klantinformatie

BudgetWebDesigns: Handelsnaam van Vive Vitam b.v., Nachtegaallaan 19, 2172 JP Sassenheim. Handelsregister: , 64134784, BTW-nummer: NL125014053B02